Du visar för närvarande Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Personuppgiftsbiträdesavtal

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”Personuppgiftsbiträdesavtalet”) gäller mellan Nicecloud hb
org.nr. 969628-3044 (”Leverantören”) och Kunder som valt att ingå detta
Personuppgiftsbiträdesavtal med Leverantören (”Kunden”)
1.
Allmänt
1.1
Detta Personuppgiftsbiträdesavtal utgör en integrerad del av avtalet som ingåtts
mellan Leverantören och Kunden (”Avtalet”).
1.2
Leverantören kommer vid fullföljandet av Avtalet att behandla Personuppgifter
för Kundens räkning såsom Kundens personuppgiftsbiträde. Kunden är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifterna.
1.3
Om någon annan tillsammans med Kunden är personuppgiftsansvarig för de
aktuella Personuppgifterna ska Kunden informera Leverantören om detta.
1.4
Syftet med detta Personuppgiftsbiträdesavtal är att Kunden och Leverantören
ska uppfylla vid var tid gällande krav på personuppgiftsbiträdesavtal och
förpliktelser enligt Dataskyddsregler samt att säkerställa ett adekvat skydd för
personlig integritet och grundläggande rättigheter för enskilda i samband med
överföring av Personuppgifter från Kunden till Leverantören inom ramen för de
tjänster Leverantören utför åt Kunden under Avtalet.
2.
Definitioner
”Dataskyddsregler”
avser vid var tid gällande lag eller förordning som
ska tillämpas på behandling av Personuppgifter
vilket innefattar men inte är begränsat till
personuppgiftslagen (1998:204) och från den 25
maj 2018 Europaparlamentets och Rådets
Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG
(”Dataskyddsförordningen”) vilken ersätter
personuppgiftslagen (1998:204); samt
Tillsynsmyndighets bindande beslut och
föreskrifter samt tillkommande lokal anpassning
och reglering avseende dataskydd.
Kunden
avser den part som anges i ingressen ovan, i den
mån Kunden ingår detta avtal för andra
tjänstemottagares räkning i enlighet med Avtalet
ska dock definitionen ”Kund” i tillämpliga delar
även avse sådana tjänstemottagare om inte
annat uttryckligen framgår av detta
Personuppgiftsbiträdesavtal.
Leverantören
avser den part som anges i ingressen ovan.
Personuppgifter
avser varje upplysning som avser en identifierad
eller identifierbar fysisk person (en Registrerad),
varvid en identifierbar fysisk person är en person
som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt
med hänvisning till en identifierare som ett
namn, ett identifikationsnummer, en
lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer
eller en eller flera faktorer som är specifika för
den fysiska personens fysiska, fysiologiska,
genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller
sociala identitet, som Leverantören behandlar
för Kundens räkning under detta
Personuppgiftsbiträdesavtal.
Registrerad
avser den fysiska person som en Personuppgift
avser.
Tillsynsmyndighet
avser den eller de tillsynsmyndigheter som har
behörighet att bedriva tillsyn över behandling av
Personuppgifter eller anses vara berörd
tillsynsmyndighet enligt Dataskyddsregler, t.ex.
Datainspektionen.
Underbiträde
avser den som behandlar Personuppgifter som
underleverantör åt Leverantören (vilket
innefattar men inte är begränsat till
Leverantörens koncernbolag).
2.1
Eventuella övriga definitioner med stor begynnelsebokstav, eller som i övrigt kan
relateras till behandling av personuppgifter, som används i detta
Personuppgiftsbiträdesavtal ska, om inget annat uttryckligen anges, ha den
innebörd och betydelse som framgår i första hand av Dataskyddsregler och
annars av Avtalet om inte omständigheterna uppenbarligen talar för annan
tolkningsordning.
3.
Ansvar och instruktion
3.1
Kunden är personuppgiftsansvarig för samtliga Personuppgifter som
Leverantören behandlar för Kundens räkning under Avtalet. Kunden ansvarar
därmed för att gällande Dataskyddsregler följs. Kunden har skyldighet att
informera Leverantören om eventuell förändring i Kunds verksamhet som gör att
Leverantören behöver vidta någon form av åtgärd eller förändrad rutin gällande
innehållet i Dataskyddsregler. Utöver de krav som gäller direkt för Leverantören
enligt Dataskyddsregler ska Leverantören vara skyldig att följa vid var tid gällande
krav i Dataskyddsregler samt gällande rekommendationer från
Tillsynsmyndighet. Kunden ska även löpande informera Leverantören om tredje
parts, däribland Tillsynsmyndighets och Registrerads, åtgärder med anledning av
behandlingen.
3.2
Leverantören och den eller de personer som arbetar under Leverantörens
ledning ska endast behandla Personuppgifter i enlighet med Kundens
dokumenterade instruktioner och inte för några andra ändamål än dem som
Leverantören anlitats för och som anges i detta Personuppgiftsbiträdesavtal. De
instruktioner som gäller vid Personuppgiftsbiträdesavtalets ingående framgår av
Bilaga 1. Utöver de särskilda instruktioner som framgår av Bilaga 1 ska detta
Personuppgiftsbiträdesavtal och Avtalet i övrigt anses utgöra Kundens samtliga
instruktioner till Leverantören avseende behandling av Personuppgifter. Kunden
ska omedelbart informera Leverantören om förändringar vilka påverkar
Leverantörens skyldigheter enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal.
3.3
Behandling får även ske om sådan behandling krävs enligt unionsrätten eller
enligt en medlemsstats nationella rätt som Leverantören eller Underbiträde
omfattas av. Om behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en
medlemsstats nationella rätt som Leverantören eller Underbiträde omfattas av
ska Leverantören eller Underbiträdet informera Kunden om det rättsliga kravet
innan behandlingen, såvida sådan information inte är förbjuden med hänvisning
till ett viktigt allmänintresse enligt sådan rätt.
3.4
Till undvikande av missförstånd, Leverantören har rätt att under
Personuppgiftsbiträdesavtalets giltighetstid och därefter lagra och behandla data
som härrör från Kunden i aggregerat eller anonymiserat format, d.v.s. data som
inte innehåller Personuppgifter.
4.
Säkerhet m.m.
4.1
Leverantören ska vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla Artikel 32 i
Dataskyddsförordningen. Leverantören ska därvid säkerställa en säkerhetsnivå
som är lämplig i förhållande till risken som behandlingen medför, i synnerhet
från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande
av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som behandlas.
4.2
Leverantören ska även bistå Kunden med att se till att skyldigheterna enligt
Artiklarna 32-36 i Dataskyddsförordningen fullgörs, med beaktande av typen av
behandling och den information som Leverantören har att tillgå. Leverantören
skall säkerställa att personer med behörighet att behandla Personuppgifterna
antingen omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt eller har åtagit sig det i ett
bindande avtal. Tystnadsplikten skall gälla även efter det att detta
Personuppgiftsbiträdesavtal upphört att gälla. Åtkomst till Personuppgifterna
skall begränsas till sådana personer som behöver dem för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter.
5.
Utlämnande av Personuppgifter och information
5.1
Om det till Leverantören kommer in en begäran från Registrerad,
Tillsynsmyndighet eller annan tredje man om att få ta del av uppgifter som
Leverantören behandlar för Kundens räkning ska Leverantören utan dröjsmål
vidarebefordra begäran till Kunden. Leverantören, eller den som arbetar under
Leverantörens ledning, får inte lämna ut Personuppgifter eller annan information
om behandlingen av Personuppgifter utan uttrycklig instruktion om detta från
Kunden om inte sådan skyldighet föreligger enligt gällande Dataskyddsregler.
5.2
Leverantören ska, med tanke på behandlingens art, hjälpa Kunden genom
tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån det är möjligt, så att Kunden
kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran från den Registrerade vid den
Registrerades utövande av sina rättigheter enligt Dataskyddsregler i enlighet
med kapitel III i Dataskyddsförordningen.
5.3
Kunden ska utge separat ersättning till Leverantören för Leverantörens arbete
med anledning av sina åtaganden enligt denna punkt 5 i enlighet med
Leverantörens vid var tid gällande timpriser.
6.
Kontakt med Tillsynsmyndigheten
Leverantören ska informera Kunden om eventuella kontakter från
Tillsynsmyndigheten som rör behandling av Personuppgifter.
7.
Underbiträden
7.1
Personuppgifter får behandlas av ett Underbiträde under förutsättning att
Leverantören på Kundens vägnar ingår ett skriftligt avtal eller annan rättsakt
enligt unionsrätten där Underbiträdet åläggs motsvarande skyldigheter i fråga
om dataskydd som Leverantören åläggs enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal.
7.2
Leverantören åtar sig att informera Kunden om eventuella planer på att anlita
nya Underbiträden eller ersätta Underbiträden. Kunden har rätt att invända mot
sådana förändringar. Sådan invändning får endast hänföra sig till objektiva
grunder hänförliga till exempelvis säkerheten av behandlingen enligt
Personuppgiftsbiträdesavtalet. Om Kunden gör en sådan befogad invändning och
Leverantören inte accepterar att byta ut aktuellt Underbiträde har Leverantören
rätt till extra ersättning av Kunden för de kostnader som Leverantören drabbas
av p.g.a. aktuellt Underbiträde inte kan användas. Leverantören har även rätt att
säga upp Avtalet och/eller detta Personuppgiftsbiträdesavtal helt eller delvis,
t.ex. vad avser viss tilläggstjänst med trettio (30) dagars uppsägningstid.
7.3
Leverantören är särskilt ansvarig för att tillse att Artiklarna 28.2 och 28.4 i
Dataskyddsförordningen beaktas vid anlitande av Underbiträden och att tillse att
sådant Underbiträde ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen
uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen.
7.4
Leverantören ska på begäran från Kunden tillhandahålla Kunden (och om så
begärs, Kundens kunder som är personuppgiftsansvariga) en korrekt och
uppdaterad lista om vilka Underbiträden som anlitats av Leverantören för
behandlingen av Personuppgifter, kontaktuppgifter till dessa samt den
geografiska placeringen för sådan behandling.
8.
Rätt till insyn
8.1
Leverantören ska ge Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att
de skyldigheter som följer av Artikel 28 i Dataskyddsförordningen har fullgjorts
inom skälig tid efter sådan begäran framställts av Kunden till Leverantören. Detta
medför bland annat att Kunden, i egenskap av personuppgiftsansvarig, har rätt
att vidta nödvändiga åtgärder för att verifiera att Leverantören kan fullfölja sina
åtaganden enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal och att Leverantören faktiskt
har vidtagit åtgärder för att säkerställa detta.
8.2
Leverantören ska även möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet
inspektioner, som genomförs av Kunden eller av en annan oberoende revisor
9.
Överföring av Personuppgifter utanför EU/EES
9.1
Överföring av Personuppgifter av Leverantören eller av Underbiträde till en plats
utanför EES-området (s.k. tredje land) får vidtas förutsatt att vid var tid gällande
krav för sådan överföring enligt Dataskyddsregler uppfylls. Leverantören ska vid
sådan överföring tillämpa, och i förhållande till Underbiträde i tredje land för
Kundens räkning ingå avtal där Underbiträdet åläggs att tillämpa, EU:s
standardklausuler (2010/87/EU) eller de standardklausuler som ersätter dessa
efter eventuellt beslut av EU-kommissionen och/eller EU-domstolen.
10.
Sekretess
10.1
Leverantören ska säkerställa att personer med behörighet att behandla
Personuppgifterna antingen omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt eller har
åtagit sig det i ett bindande avtal. Tystnadsplikten ska gälla även efter det att
detta Personuppgiftsbiträdesavtal upphört att gälla. Åtkomst till
Personuppgifterna skall begränsas till sådana personer som behöver dem för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter.
10.2
Åtagandet i punkt 10.1 ovan gäller inte information som Leverantören föreläggs
utge till myndighet eller enligt Dataskyddsregler eller annan lagstadgad
skyldighet. Sekretessåtagandet gäller under Avtalets giltighetstid och därefter.
11.
Dataportabilitet
11.1
Leverantören ska tillse att Kunden kan uppfylla eventuell skyldighet att
möjliggöra dataportabilitet avseende Personuppgifter som Leverantören
behandlar för Kundens räkning.
12.
Ersättning
12.1
Leverantören ska ha rätt till full ersättning från Kunden för samtligt arbete och
samtliga kostnader som uppstår till följd av fullgörande av punkterna 8, 11, och
15.1 som beror på instruktioner för behandling av personuppgifter som Kunden
ger Leverantören och som går utöver vad som framgår av Bilaga 1 eller de
funktioner och den säkerhetsnivå som följer av de tjänster som Leverantören
normalt erbjuder sina kunder, t.ex. vad gäller Leverantörens servertjänster och
sådant som kräver att Leverantören behöver göra specialanpassningar på
beställning av Kunden. Leverantören ska även ha rätt till ersättning för sitt arbete
med anledning av sina åtaganden enligt punkten 5. Samtligt arbete som
Leverantören har rätt till ersättning för enligt denna punkt ska ersättas i enlighet
med Leverantörens vid var tid gällande timpriser. Kostnadsersättning ska
ersättas med Leverantörens faktiska havda kostnader.
13.
Ansvar
13.1
Om Leverantören, den som arbetar under Leverantörens ledning eller av
Leverantören anlitat Underbiträde behandlar Personuppgifter i strid med detta
Personuppgiftsbiträdesavtal eller de lagenliga anvisningar som Kunden har
lämnat, ska Leverantören med beaktande av de ansvarsbegränsningar som följer
av Avtalet, ersätta Kunden för den direkta skada som Kunden har orsakats på
grund av den felaktiga behandlingen, inklusive skadestånd och administrativa
sanktionsavgifter som Kunden behövt erlägga till tredje man. Oaktat
ansvarsbegränsning enligt Avtalet ska Leverantörens ansvar enligt denna punkt
13.1 alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande de avgifter som Kunden
erlagt till Leverantören under Avtalet under en period om tolv (12) månader
innan skadan uppstod.
13.2
Om Kunden, den som arbetar under Kundens ledning eller av Kunden anlitad
tredje part orsakar Leverantören skada som beror på otydliga, bristfälliga eller
otillåtna instruktioner från Kunden, bristfällig information från Kunden om vilka
kategorier av uppgifter som behandlas (t.ex. om känsliga Personuppgifter
behandlas utan att Kunden informerat Leverantören om detta) eller som annars
beror på brott mot detta Personuppgiftsbiträdesavtal, ska Kunden ersätta
Leverantören för sådan skada, inklusive skadestånd och administrativa
sanktionsavgifter som Leverantören behövt erlägga till tredje man.
13.3
Leverantörens ersättningsskyldigheter avseende krav och skador enligt denna
punkt 13 gäller under förutsättning att i) Kunden utan onödigt dröjsmål
skriftligen underrättar Leverantören om krav som framställts mot Kunden; och ii)
Kunden låter Leverantören kontrollera försvaret av kravet och ensam fatta beslutom eventuell förlikning.
14.
Avtalstid och åtgärder vid upphörande
14.1
Personuppgiftsbiträdesavtalet gäller från dess undertecknande och så länge som
Leverantören behandlar Personuppgifter för Kundens räkning.
15.
Ändringar i Personuppgiftsbiträdesavtalet
15.1
Om Dataskyddsregler ändras under tiden för Personuppgiftsbiträdesavtalet, eller
om Tillsynsmyndighet utfärdar riktlinjer, beslut eller föreskrifter kring
tillämpningen av Dataskyddsregler som föranleder att detta
Personuppgiftsbiträdesavtal inte uppfyller de krav som ställs på ett
personuppgiftsbiträdesavtal ska parterna i god anda diskutera nödvändiga
förändringar av detta Personuppgiftsbiträdesavtal för att tillgodose sådana nya
eller tillkommande krav. Sådan ändring träder ikraft enligt parternas skriftliga
överenskommelse därom, eller annars senast inom sådan tidsperiod som anges i
Dataskyddsregler, Tillsynsmyndighets riktlinjer, beslut eller föreskrifter.
Leverantören har rätt till skälig ersättning för eventuellt arbete, kostnader och
utgifter som sådana ändringar föranleder.
15.2
Övriga ändringar av och tillägg till detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska för att
vara bindande upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknade av
parterna.
16.
Övrigt
16.1
I övrigt ska vad som sägs i Avtalet äga tillämpning även för Leverantörens
behandling av Personuppgifter och åtagandena under detta
Personuppgiftsbiträdesavtal. Vid oenighet mellan bestämmelserna i Avtalet och
detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska dock bestämmelserna i
Personuppgiftsbiträdesavtalet äga företräde i förhållande till all behandling av
Personuppgifter och inget i Avtalet ska anses begränsa eller ändra åtaganden i
detta Personuppgiftsbiträdesavtal i den mån att detta skulle medföra att någon
part inte uppfyller kraven enligt Dataskyddsregler.
16.2
Svensk lag ska under alla omständigheter tillämpas på detta
Personuppgiftsbiträdesavtal.
Tvister som uppstår i anledning av detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska lösas i enlighet med
tvistlösningsbestämmelsen i Avtalet.

Bilaga 1 – Hantering av personuppgifter
Hantering av personuppgifter
Följande instruktioner gäller för behandling av Personuppgifter av Leverantören, både i egenskap av
personuppgiftsansvarig och i egenskap av personuppgiftsbiträde enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet.
Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska Leverantören följa nedanstående
instruktioner
Ändamål
Behandlingen av personuppgifter sker hos Leverantören såsom
personuppgiftsansvarig, och i vissa fall där Leverantören är personuppgiftsbiträde,
i syfte
att leverera, utveckla, förvalta, felsöka, underhålla och administrera Leverantörens
tjänster till och avtalsförhållande med Kunden.
Kategorier av Personuppgifter
I egenskap av personuppgiftsansvarig behandlas uppgifter som t.ex. namn, e-post,
personnummer, adress, telefonnummer och liknande kontaktinformation till kund.
Leverantören behandlar också till viss del användarnamn och IP-adresser.
I egenskap av personuppgiftsbiträde kan ytterligare kategorier förekomma
(regleras då av personuppgiftsansvarige).
Kategorier av Registrerade
I egenskap av personuppgiftsansvarig behandlas information om kunder,
leverantörer och partners till Leverantören. I egenskap av personuppgiftsbiträde
kan ytterligare kategorier förekomma (regleras då av personuppgiftsansvarige).
Gallringstid
Personuppgifter som lagras direkt i våra system gallras eller anonymiseras inom
skälig tid efter att Kund helt avslutat sin tjänst och våra kontraktuella åtagande
upphört, eller om Kund valt att aktivt kräva borttagning av sina uppgifter.
Undantag är data som har lagkrav att sparas längre (t.ex. finansiell information för
Skatteverket eller bokföringsinformation) och dessa sparas då så länge vi har
lagkrav på att spara informationen.
Information som lagras indirekt på våra tjänster, som t.ex. backuper av Kunds
data, loggar eller liknande, specificeras på webbsida och/eller i avtal/villkor och
sparas mellan 7 dagar och 12 månader beroende på tjänst.
Praktisk hantering
Insamling av uppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig sker vid registrering
av Kunden via webbsida, och då också godkännande av villkor. Kundens
information används för att identifiera Kund (både manuellt och automatiskt) för
t.ex. utskick av fakturor och vid kommunikation med support. Vid beställning av
tredjepartstjänster som t.ex. domäner eller SSL-certifikat skickas den information
som krävs till tredje part. Detta förtydligas också i separata avtalsvillkor för
domännamn.
IP-adresser och användarnamn behandlas också i form av loggning, monitorering
och backup.
Behandlingar som utförs från Leverantören i rollen personuppgiftsbiträde utgörs
normalt av exempelvis loggning, felsökning, monitorering, backup och
kundtjänst/support.
Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
Nedan listar de åtgärder som tas från Leverantören i egenskap av personuppgiftsansvarig och
personuppgiftsbiträde för att säkerställa att personuppgifterna behandlas på ett säkert vis.
Privacy-by-design
Utvecklingsprocesser och mjukvara från Leverantör tas fram med rutiner och
processer som utgår från ett inbyggt dataskydd
Fysiskt skydd
Utrymmen där personuppgifter förvaras, så som serverhallar & kontor, ska
skyddas genom lämpliga tillträdeskontroller för att säkerställa att endast behörig
personal får tillträde.
Skydd mot skadlig kod
Relevanta system ska vara skyddade mot virus, trojaner och andra former av
digitala intrång.
Begränsning av access
Inloggningar och accesser är rollbaserade och individbaserade, och grunden är att
personal och system inte har mer access än nödvändigt för att utföra uppgiften.
Backup
Leverantören har backuper både på system där denne behandlar personuppgifter i
egenskap av personuppgiftsansvarig, och där våra kunder behandlar
personuppgifter.
Loggning
Leverantören har fullgod loggning kring access och ändring av personuppgifter
Kryptering
All kommunikation på över internet mellan system som hanterar personuppgifter
sker krypterat
Riskbedömning
Leverantören utför löpande riskanalyser kring våra system och våra tjänster
Processer och rutiner
Leverantören har tydliga processer och rutiner för de olika typer av behandlingar
som utförs.
Systemregister
Leverantören har fullgoda hjälpmedel för att få en bra kontroll på de system,
enheter och organisationer som behandlar personuppgifter.